PROMOTIONAL GIFTS - PUBLIC RELATIONS GIFTS - CUSTOM MADE ARTICLES - GRAPHIC DESIGN - PUBLIC RELATIONS GIFTS Find us on All rights reserved @Pure Gifts.be Algemene voorwaarden Pure Gifts

ALGEMENE VOORWAARDEN:1. Onze facturen worden opgesteld tegen de prijzen die gelden op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht. De B.T.W. wordt afzonderlijk in rekening gebracht.


2. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum . Bij niet tijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 150 Euro. Bovendien zal er 4% per maand nalatigheidsintrest worden aangerekend.


3. Indien een factuur niet betaald is op haar vervaldag, worden alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk eisbaar. Bij elke vertraging van betaling behouden wij ons het recht om alle lopende overeenkomsten te verbreken, zonder dat wij enige schadevergoeding verschuldigd zijn.


4. Enkel na volledige betaling der geleverde diensten en goederen wordt de klant hiervan eigenaar en verwerft hij het recht tot gebruik hiervan.


5. De auteursrechten blijven eigendom van de uitvoerder. Het wijzigen, aanpassen inwelke vorm dan ook van het auteursrechtelijk beschermd werk behoord tot de exclusieve bevoegdheid van de uitvoerder.  Het volledige exploitatierecht, reproductierecht en mededelingsrecht, van de computerdata blijft eigendom van de uitvoerder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgesteld.


5. Klachten dienen aangetekend en binnen 8 dagen na factuurdatum te gebeuren. Buiten eventuele vervanging wordt geen enkele eis tot schadevergoeding aanvaard.


6. Indien een opdracht wordt geanuleerd, korter dan 24u voor de uitvoering ervan, is 50% van de materiaalkost en de volledige kostprijs van erelonen en kosten verschuldigd. Bij annulatie op de dag van de uitvoering is 100% van de materiaalkost en de volledige kostprijs van erelonen en kosten verschuldigd.


7. Wij nemen uitsluitend opdrachten aan onder de stilzwijgende voorwaarde dat wij generlei aansprakelijkheid aanvaarden terzake van:

- directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van apparatuur, of ontstaan door welke oorzaak ook.

- beschadiging van welke aard  dan ook of verlies van ons ter bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van de beschadiging of dat verlies.

Hierbij verwijzen wij onze opdrachtgevers op de noodzaak degelijke verzekeringen, respectievelijk een zogenaamde productieverzekering af te sluiten.


8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de verzending en het transport van de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.


9. Toegekende kortingen zijn enkel eenmalig geldig en voor de overeengekomen opdracht.


10. Elke verandering van de algemene voorwaarden, in welke zin dan ook, vervangen alle voorgaanden.  


11. Alle betwistingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid der Mechelse rechtbanken.